Vilkår for bruk av tjenesten

Disse vilkår («Vilkårene») regulerer din adgang til og bruk av tjenesten («Tjenesten»). Din adgang til og bruk av tjenesten er betinget av ditt samtykke av og etterlevelse av disse vilkår. Ved å akseptere Vilkårene samtykker du til å bli bundet av dem.

Vilkårene kan bli utfylt, modifisert eller erstattet til enhver tid uten forutgående varsel til deg. Enhver forandring til disse Vilkårene vil bli publisert på vår nettside info.tidsmaskinen.no. Brukeren er ansvarlig for å overholde de gjeldende vilkår. Fortsatt bruk av Tjenesten etter de endrede vilkårene er trådt i kraft, etablerer en aksept av de endrede vilkår.
Tjenesten formidles gjennom nettsiden Tidsmaskinen.no, og drives av Vilhelmsen AS («Selskapet»), hvis registrerte kontoradresse er Naraveien 14, 4275 Sævelandsvik.

Selskapet kan stoppe (permanent eller midlertidig) levering av tjenesten (og andre aspekter ved tjenesten) overfor deg eller andre brukere, uten forhåndsvarsel om dette. Selskapet forbeholder seg også retten til å lage grenser for bruk og lagring ut fra Selskapets eget skjønn uten forutgående beskjed.

Beskrivelse av Tjenesten

Tidsmaskinen.no er en tjeneste som innebærer at man kan «reise tilbake i tid» visuelt ved å gå inn på digitale kart, og bl.a. endre på tidsperioden for kartet. Man kan da finne eldre bilder og historier, og se «før og nå»-bilder fra stedet man klikker seg inn på. Brukere kan dele bilder gjennom tjenesten og knytte bildene til bestemte tidsperioder.

Ansvar for innhold

Alt innhold lastet opp av deg, uansett om det er offentlig formidlet eller privat overført, er alene underlagt ditt ansvar.

Selskapet forbeholder seg retten til ved alle tider (uten at det er en plikt) å fjerne eller nekte distribusjon av ethvert innhold lagret i Tjenesten, og til å suspendere eller slette brukere.

Alle bilder lastet opp til Tidsmaskinen vil som standard få vannmerke nede til venstre i bildet. Dette settes ikke på orginalbildet, men på alle størrelsesversjoner av bildet som Tidsmaskinen genererer til bruk i tjenesten. Om ønskelig, kan vannmerket slås av på din profilside.

Du aksepterer å avstå fra å bruke Tjenesten til å:

a) kommunisere meldinger eller materiale som er ærekrenkende, diskriminerende, trakasserende, injurierende, truende, uanstendig, eller som bryter eller krenker immaterielle rettigheter (herunder bl.a. opphavs- og fotografirettigheter), personvern eller ytringsfrihet for personer eller enheter, eller som ellers kan være ulovlig eller føre til sivilrettslig eller strafferettslig ansvar
b) skade eller støte mindreårige på noen måte
c) laste opp, poste, sende per e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uoppfordret eller uautorisert reklame, reklamemateriell, «junk mail», «spam», «kjedebrev», «pyramidespill» eller noen annen form for irrelevant oppfordring
d) lagre data som klassifiseres som «helseopplysninger» i henhold til lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger § 2 nr. 1.
e) lagre data som klassifiseres som «sikkerhetsverdig» eller «sikkerhetsgradert» informasjon i henhold til lov om forebyggende sikkerhetstjeneste § 3 nr. 8 og 9.

Det gjøres oppmerksom på at åndsverkloven har følgende regulering:

Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i åndsverkloven, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk. Opphavsretten varer i opphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår.

Den som lager et fotografisk bilde, har enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget.

Den som lager et åndsverk eller et fotografisk bilde har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier.

Personvern

Selskapet prosesserer gjennom Tidsmaskinen.no informasjon i samsvar med Selskapets regler for personvern, Vilkårene og norsk lov.

Personopplysninger som er kategorisert som sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven vil ikke bli lagret eller delt i Tjenesten.

Materialet lagret på din konto skal brukes til dine aktiviteter relatert til Tjenesten.

Ifølge personopplysningsloven har du rett til å be Selskapet om innsyn i alle data som gjelder deg og å få rettet opp alle data som måtte være feil. Du har også rett til å få slettet personopplysninger som gjelder deg.

For å få slettet dine personopplysninger fra Tjenesten, kontakter du Selskapet på info@tidsmaskinen.no.

Det er Selskapet som er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Selskapet kan kontaktes på info@tidsmaskinen.no.

I det fall personopplysninger lagres, vil de bli slettet uten ugrunnet opphold så snart servicefunksjonen har håndtert opplysningene.

Se også Personvern og cookies

Immaterielle rettigheter

Selskapet respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at tjenestens brukere gjør det samme. Selskapet vil følge opp meldinger om påståtte inngrep i opphavsrettigheter som ikke er i overensstemmelse med loven.

Du aksepterer at Selskapets varemerker, firmanavn og logoer, samt merketilbehør, og produktet og tjenestenavn er merker som Selskapet har rettigheter til. Uten Selskapets forhåndsgodkjenning aksepterer du å avstå fra å bruke Selskapets merker på noen måte.

Dersom du legger ut materiale som du har rettigheter til på Tidsmaskinen.no, gir du Selskapet en ikke-eksklusiv, overførbar, vederlagsfri og verdensomfattende rett til å benytte materialet til det formål Selskapet finner hensiktsmessig.

Begrensning av ansvar

Du samtykker til å holde Selskapet og eventuelle datterselskaper, samarbeidende selskaper, ledere, agenter, ansatte og partnere skadesløse overfor ethvert krav eller pålegg, herunder rimelige advokathonorarer, initiert av tredjepart på grunn av eller som følge av innhold du sender, poster, overfører, endrer eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten, din bruk av Tjenesten, din overtredelse av vilkårene, og/eller din krenkelse av andres rettigheter.

I den grad det er tillatt i medhold av gjeldende rett, fraskriver Selskapet seg alle direkte eller indirekte garantier og vilkår. I den grad det er tillatt etter gjeldende rett, skal Selskapet ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller annet, eller tap av fortjeneste eller inntekter, enten direkte eller indirekte, eller tap av data, goodwill, eller andre immaterielle tap, som følge av:

a) din tilgang til eller bruk av, eller manglende mulighet til å få tilgang til, tjenestene
b) enhver adferd eller innhold som er relatert til tredjeparter
c) ethvert innhold fra tjenestene
d) uautorisert adgang, bruk eller endring av din konto eller innhold.

Integrasjonsklausul

Vilkårene utgjør den fullstendige og eksklusive avtalen mellom Selskapet og deg angående tjenestene. Vilkårene erstatter alle tidligere avtaler mellom Selskapet og deg angående Tjenesten.

Norsk lov og jurisdiksjon

Vilkårene og din bruk av Tjenesten, og alle rettslige forhold som følge av den, skal reguleres av norsk lov.

Du samtykker til at norske domstoler avgjør eventuelle tvister eller krav som kan oppstå under eller i forbindelse med Vilkårene, eller din bruk av tjenestene.

Overtredelser

Vennligst rapporter eventuelle brudd på lov eller Vilkårene for Tjenesten til info@tidsmaskinen.no.

Legg inn en kommentar